Pack de convivència

Sensibilització sobre els conceptes bàsics al voltant e la convivència i el bon veïnatge

Oferim una seqüència pedagògica amb activitats de suport gratuïtes als centres participants, com a eina per treballar l’anàlisi, la recerca i la reflexió dels i les joves sobre les seves dificultats de convivència, sent aquest un instrument per la millora de les seves eines personals, per a la gestió de situacions que puguin esdevenir conflicte, i la prevenció de la violència en totes les seves formes.

Els tallers es desenvolupen a través de petites dinàmiques participatives combinades amb l’explicació de conceptes claus que facilitaran la reflexió.

1. Taller de Convivència

Conceptes clau per a l’educació en convivència: convivència, coexistència i hostilitat. Valors de bon veïnatge. Ciutadania, drets i deures. Valor del diàleg i del consens: Acords de convivència d’aula, grup, centre.

2. Taller de Transformació de Conflictes

Crear un espai de reflexió on analitzar els conflictes que es generen a l’aula, i veure les possibles alternatives per abordar-los a través de dinàmiques de joc.  Oferir noves eines i habilitats de comunicació mitjançant formació teòrica i pràctica. Introduir nous mecanismes de resolució de conflictes a les aules, de manera que permetin treballar els conflictes existents des d’una perspectiva de diàleg i corresponsabilitat.

3. Taller de prejudicis i estereotips

Comprensió del concepte de prejudicis, estereotips i rumors com a virus; aprendre a desmuntar tòpics. Anàlisis de diversos prejudicis en funció del gènere, edat, país d’origen, religió, etc.  Derivacions de les creences que limiten. Discriminació o fòbies socials.

4. Taller de Rumors

#JocdeFiltres és un taller que mostra a joves i no tan joves la importància de les històries que compartim. Perquè la realitat està influenciada pel filtre que apliquem als nostres entorns. Compartir històries falses i difondre tòpics i estereotips sobre la gent? Compartir històries veritables, útils i tolerants o difondre rumors intencionadament que danyen i són intolerants amb la gent?  I tu? Amb quin filtre vols veure-ho tot?

5. Taller de Pantalles

Amb la col·laboració de l’Àrea de Salut. Donar eines per a un ús moderat i responsable de les xarxes socials. Debatre els aspectes positius i negatius de la relació que establim amb les pantalles: aïllament, individualitat, passivitat, fantasia, addicció, exclusió, control, consumisme, imatge, etc.

6. Taller de Gènere

Amb la col·laboració del CIRD. Introduir la perspectiva de gènere. Evidenciar models de relació entre els i les joves on el gènere i l’orientació sexual poden ser causa de conductes discriminatòries.

Objectius

1. Conèixer l’enfocament restauratiu en l’àmbit educatiu. Característiques i pràctiques.

2. Donar resposta a les situacions de conflicte, la relació entre les persones i la creació de comunitat.

3. Practicar els cercles de diàleg. Que són i perquè serveixen?

Formació per al professorat

Comunicació no violenta i Pràctiques Restauratives als centres
Seminari de Coordinació de Centres per la Convivència
Sessió 1. Estereotips, prejudicis i discriminació
Sessió 2. Cultura del conflicte. Introducció al concepte de Comunicació No Violenta
Sessió 3. Gestió emocional
Sessió 4. Eines per a la gestió positiva de conflictes
Sessió 5. La justícia restaurativa. Origen, antecedents i pas de l’àmbit penal a l’àmbit escolar
Sessió 6. Els cercles de diàleg