Curs 2018/19: Què és Centres per la Convivència?

La Xarxa de Centres per la Convivència, formada pels centres públics de secundària i els serveis municipals de Convivència i el departament d’Educació i Ensenyament amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics (CRP), pretén la interconnexió entre els centres educatius i d’aquests amb l’entorn, el barri i la ciutat.

Una xarxa local per incorporar noves eines i adquirir coneixement per impulsar i dinamitzar models de convivència positiva, així com compartir les experiències, les bones pràctiques i les metodologies.

Una xarxa com a l’instrument per a la transferibilitat, la sostenibilitat i la millora dels projectes de convivència a través de la diagnosi, la investigació, l’acció i la participació en els centres educatius.

Al llarg del curs 2017-18 es consolida la proposta d’intervenció socioeducativa als instituts de Santa Coloma de Gramenet. Aquest període ha estat clau per consolidar la nostra presència als centres educatius, diagnosticar la realitat particular de cada centre i validar la proposta d’intervenció de present i de futur, Centres per la Convivència amb els seus principals objectius:

  • La creació d’una xarxa local de connexió, intercanvi de coneixement i bones pràctiques dels diferents models i experiències de gestió de la convivència dels centres públics de secundària de la ciutat, que respongui a objectius i reptes comuns i que incloguin la dimensió comunitària i de ciutat.
  • La consolidació d’estructures de representació de les diferents iniciatives que sorgeixin als centres, crear un calendari de trobades amb representants de l’alumnat dels diferents instituts i escoles de la ciutat, amb l’objectiu d’intercanviar experiències, exportar projectes i dinamitzar processos comunitaris.

Aquest curs ens ha permès consensuar criteris comuns amb els centres participants en el projecte Centres per la Convivència. Es preveu que la presentació institucional es realitzi a principis del curs 2019/2020.